geografia

Home / 7 klasa / geografia

geografia

29-05-2020

Temat 43 Wpływ sieci transportowej na lokalizację przedsiębiorstw. 

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku s. 226-228

Notatka z lekcji:

Bliskość dróg ekspresowych i autostrad jest szczególnie istotna dla rozwoju centrów logistycznych, czyli dużych magazynów, w których różne firmy przechowują towary. 

Logistyka to zaopatrywanie przedsiębiorstw w towary, których potrzebują długofalowe planowanie dostaw w taki sposób, aby nie brakowało surowca.

W domu proszę o zrobienie wszystkich zadań z zeszytu ćwiczeń dotyczących tematu 43

 

Temat 44 Walory turystyczne Pobrzeża Bałtyku i Małopolski

Zapoznanie się z atrakcjami turystycznymi Pobrzeża Bałtyku i Małopolski


22-05-2020 ( 2 tematy)

Temat 41 Wpływ migracji na strukturę demograficzną wsi.

Notatka z lekcji:

Skutki społeczne i ekonomiczne wyludniania się wsi:

 • spadek przyrostu naturalnego,
 • zmiana w strukturze wieku i płci, wyjeżdżają przede wszystkim kobiety i osoby w wieku produkcyjnym,
 • starzenie się społeczeństwa,
 • likwidacja szkół,
 • niektóre firmy kończą swoją działalność w związku ze zmniejszeniem się liczby klientów,
 • spada dostępność towarów i usług,
 • spadają dochody samorządu i gminy co skutkuje brakiem inwestycji.

 

Proszę o zrobienie zeszytu ćwiczeń do tematu.

 

Temat 42 Zmiany polityczne i gospodarcze a struktura zatrudnienia.

 

Notatka z lekcji:

 

Po 1989 roku Polska stała się państwem demokratycznym, w którym wymiana handlowa została oparta na prawach popytu i podaży. Wprowadzono gospodarkę rynkową.

W wyniku zmiany ustroju rozpoczęły się zmiany własnościowe. Napłynął kapitał zagraniczny, a wiele firm sprywatyzowano.

Powstało wiele nowych małych firm rodzinnych i powoli zaczęła się kształtować klasa średnia.

Wskutek napływu kapitału wzbogaciły się samorządy.

Integracja z UE przyśpieszyła rozbudowę infrastruktury społecznej i gospodarczej.

Ludność po przekwalifikowaniu, znalazła zatrudnienie w sektorze usług.

 

Zadanie termin realizacji 29-05-2020

Porównaj liczbę zatrudnionych w przemyśle włókienniczym w Łodzi w latach 1970 i 1994 str. 223.  Opisz skutki społeczne i gospodarcze zaobserwowanej zmiany.

 


15-05-2020

Temat 40: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich.

Notatka z lekcji:

Suburbanizacja to rozwój stref podmiejskich poprzez napływ ludności z pobliskich wielkich miast.

W wyniki tego procesu zmniejsza się liczba ludności dużych miast, a zwiększa – miejscowości ościennych.

Na skutek rozrastania się strefy podmiejskiej zmniejsza się przestrzeń zajęta dotychczas przez świat roślin i zwierząt.

Ludność wsi zatraca swoje poczucie odrębności, zanikają tradycje, zmienia się styl życia z wiejskiego na miejski.

Zwiększa się liczba zatrudnionych w przemyśle i usługach w porównaniu z liczbą osób zatrudnionych w rolnictwie.   

 

Zadanie w domu: Narysuj w zeszycie tabelkę, w której podasz trzy wady i trzy zalety życia w mieście i na wsi. termin 22-05-2020


07-05-2020

Temat 39 Warunki rozwoju gospodarki energetycznej.

Zapoznaj się z tematem z podręcznika s. 213-215

Notatka do zeszytu

Czynniki lokalizacji elektrowni

Przyrodnicze takie jak: dostępność surowca mineralnego, zasoby wody, strefy silnego wiatru, dużego nasłonecznienia.

Pozaprzyrodnicze takie jak: rynek zbytu, przepisy prawne, koszty inwestycji, społeczne, wiedza na temat energii odnawialnej.

 

Zadanie domowe czas realizacji 15 maja 2020 r.

Napisz jakie są warunki sprzyjające, a jakie niesprzyjające dla rozwoju energetyki w województwie łódzkim i pomorskim.


05-05-2020

Temat 38 Powodzie i ochrona przeciwpowodziowa.

Proszę o zapoznanie się z tematem w podręczniku s. 208-212

Notatka do zeszytu:

Wezbraniem  nazywamy wylewanie się rzeki poza koryto do momentu kulminacji.

Powódź to wezbranie wody podczas którego zalewana jest dolina rzeczna, powodując szkody i straty finansowe i pozaekonomiczne.

Przyczyny powodzi:

– Spowodowane silnymi i długotrwałymi opadami;

– spowodowane sztormem i cofaniem się wody w głąb lądu;

– spowodowane roztopami wiosennymi.

 

Sposoby zapobiegania powodziom i skutkom powodzi:

– chronić lasy i tereny podmokłe to one gromadzą dużą ilość wody;

– budowa zbiorników retencyjnych to one magazynują nadmiar wody;

– budowa wałów przeciwpowodziowych;

– zakładanie polderów to obszary na których nie buduje się domów i mogą być zalewane;

– tworzenie kanałów jest to zapasowe koryto, gdzie można skierować nadmiar wody;

–  ograniczać zabudowę na terenach zagrożonych;

– monitorować warunki pogodowe;

– informować mieszkańców o zagrożeniu.

Proszę o zrobienie w zeszycie ćwiczeń wszystkich zadań z tematu 38


21-04-2020

Temat 35 : Atrakcje turystyczne Polski

Proszę o przeczytanie tekstu z podręcznika s. 189-196

Notatka do zeszytu

Turystyka obejmuje wszelkie rodzaje podróżowania w przeróżnych celach, np. wypoczynkowych, krajoznawczych, rodzinnych, towarzyskich, sportowych, biznesowych, zakupowych, pielgrzymkowych, leczniczych i innych.

Cele turystów:

 • Poznawanie nowych miejsc
 • Odzyskiwanie sił fizycznych i psychicznych
 • Uczestnictwo w zjazdach, konferencjach, kursach
 • Leczenie, rehabilitacja
 • Religijne
 • Aktywny wypoczynek wymagający specjalistycznego sprzętu

Polska turystyka

Obszar Polski jest zróżnicowany pod względem atrakcyjności turystycznej, na która składają się:

walory turystyczne, dostępność komunikacyjna, infrastruktura turystyczna

walor turystyczny to zespół cech środowiska naturalnego oraz elementów będących wytworami ludzkiej działalności, które wywołują zainteresowanie turystów.

Walory przyrodnicze

 • morza, jeziora, rzeki wraz z wodospadami i źródłami, tereny podmokłe,
 • pasma i masywy górskie, szczyty, przełęcze, doliny, kotliny, wyżyny, wydmy, plaże;
 • jaskinie, ostańce
 • czyste powietrze, cisza i spokój.

Walory pozaprzyrodnicze  -kulturowe

 • miejsca kultu
 • wydarzenia kulturalne
 • miejsca pamięci
 • muzea
 • zabytki

Do domu:

Wypisz w zeszycie  (wyszukaj je  na mapie) obiekty wpisane na listę ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO w Polsce. Termin pracy do 27-04-2020

Temat 36: Wakacje w Polsce

Proszę o przeczytanie tekstu z podręcznika s. 197- 201

Do domu:

Proszę o wykonanie plakatu maksymalnie na A4 przedstawiającego przyrodnicze lub  kulturowe walory turystyczne wybranego regionu w Polsce. Podpisz plakat, jakiego regionu może on  dotyczyć i jakie walory zostały przedstawione. Termin pracy 30-04-2020


07-04-2020

Proszę o przeczytanie tematu  z podręcznika str. 182-188

Notatka do zeszytu:

Jednym z najważniejszych działów usług jest komunikacja. W jej skład wchodzi transport czyli przewóz osób i towaru oraz łączność – przekazywanie informacji na odległość.

Poniżej podział transportu:

          Transport

wodny     – morski, – śródlądowy                                         

 lotniczy                                 

lądowy   – kolejowy, – drogowy, – przemysłowy         

                                      

 Przykładowa infrastruktura transportowa:

Drogi

Linie kolejowe

Stacje kolejowe

Porty

Lotniska

Kanały żeglugi

Linie przemysłowe- rurociągi, gazociągi

Łączność

Dział łączności obejmuje przesyłanie informacji drogą przewodową lub bezprzewodową.

Do działu należą poczta, telefonia, prasa, radio, telewizja i internet.

 

Do domu załącznik transport oraz ćwiczenia lekcja 34 do 22-04-2020 praca podlega ocenie.


 

Temat: Rola usług w gospodarce Polski. 30-03-2020

Proszę o przeczytanie w podręczniku rozdziału 33 Rola usług w gospodarce Polski str. 177

Notatka do zeszytu.

Usługi zalicza się do III sektora gospodarki narodowej, obejmującego świadczenia jednych na rzecz innych.

Dotychczas szczegółowo były poznane  dwa główne działy gospodarki narodowej – rolnictwo i przemysł – które wytwarzają dobra materialne, tzn. konkretne produkty. W przypadku usług wynikiem ich świadczenia mogą być też dobra niematerialne, np. porada lekarska, przedstawienie w teatrze, nauka w szkole. Z tego względu dokonano ogólnego podziału usług na:

 • usługi materialne– np. handel, transport i łączność, hotelarstwo i gastronomia, naprawy i drobne rzemiosło (szklarstwo, krawiectwo, stolarstwo itp.) oraz inne usługi świadczone bezpośrednio na rzecz konsumentów;
 • usługi niematerialne– np. edukacja, ochrona zdrowia, opieka społeczna, działalność kulturalna, sportowa, administracyjna itp.

Z gospodarczego i geograficznego punktu widzenia wyróżnić w Polsce można kilka branż usługowych o największym znaczeniu:

 • handel– detaliczny i hurtowy, w tym zagraniczny;
 • komunikacja– transport i łączność (telekomunikacja);
 • edukacja– przedszkolna, szkolna, akademicka;
 • administracja państwowa– urzędy centralne i lokalne, a także służby mundurowe;
 • służba zdrowia– przychodnie, szpitale, sanatoria, pogotowie ratunkowe;
 • turystyka– m.in. infrastruktura pobytowa (hotele, gastronomia);
 • finanse– m.in. bankowość i ubezpieczenia.

 Część usług takich jak np.: edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo są finansowane z budżetu państwa, koszty pozostałych  np. handel, turystyka, transport ponoszą bezpośrednio korzystający z nich ludzie.

Do domu ( termin odesłania pracy to 07-04-2020)

Zad 1 Podaj kilka przykładów instytucji usługowych znajdujących się  w pobliżu twojego miejsca zamieszkania.

Zeszyt ćwiczeń strona 77-78

Temat: Przemysł zaawansowanych technologii.

Przeczytać z podręcznika temat str 172 do 176, przepisać notatkę z załącznika lub  i przesłać pracę domową.

Termin do przesłania 03-04-2020

Pozdrawiam

A.T.

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column]

[/cmsmasters_row]