konsultacje w szkole

 Od dnia 25 maja 2020 uczniowie klas ósmych mają możliwość wzięcia udziału w nieobowiązkowych konsultacjach   w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Teodorach, natomiast  od 1 czerwca 2020 umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów naszej szkoły. 

Wszyscy uczniowie nadal biorą udział w zajęciach zdalnych, w tym online, które są obowiązkowa formą kształcenia. Wszystkich uczniów chętnych na konsultacje, prosimy o kontakt z wychowawcą.

Organizacja konsultacji dla uczniów klas IV – VIII  od dnia 1 czerwca 2020 r.

  1. Z konsultacji mogą skorzystać uczniowie klas IV – VIII
  2. Do szkoły może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
  3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
  4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
  5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
  6. Dezynfekcja rąk dotyczy jedynie osób dorosłych.
  7. Uczniowie po wejściu do budynku szkoły zobowiązani są do umycia rąk
  8. Konsultacja z wybranym nauczycielem odbywa się za pośrednictwem wychowawcy, w celu ustalenia dnia i godziny konsultacji.
  9. Konsultacje organizowane są w sali nr 14, 21, 11.