KONKURS NA LOGO NASZEJ SZKOŁY!

KONKURS NA LOGO NASZEJ SZKOŁY!

 OGŁASZAMY KONKURS NA LOGO NASZEJ SZKOŁY!

http://szkolateodory.pl/wp-content/uploads/2021/04/KONKURS-NA-LOGO-NASZEJ-SZKOŁY.pdf

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrekcja, Nauczyciele, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Teodorach.

II. Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Łaskich w Teodorach.
 2. Logo wykorzystywane będzie przez Szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs trwa od 01.04.2021 r. do 23.04.2021 r.
 2. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
 3. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób).
 4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej (im. Lotników Łaskich) w Teodorach.
 7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki.
 2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
 3. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami;
 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 • być łatwo identyfikowane dla naszej szkoły
 • wzbudzać pozytywne emocje,
 • logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy składać do dnia 23.04.2021 r. do sekretariatu szkoły (Teodory 62, 98- 100 Łask).
 2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Organizator nie zwraca prac.

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

 

VII. Ocena prac konkursowych

 1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły.

 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniach: 26 – 28.04.2021 r.
 3. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.
 4. Planowana data ogłoszenia wyników: 29.04.2021r.
 5. Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.
 6. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz facebooku.
 7. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace.

 

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!

Organizatorzy