geografia

10-06-2020

Powtórzenie wiadomości  Arktyka i Antarktyka

 


29-05-2020

Temat Arktyka i Antarktyka

Proszę o zapoznanie się z poniższym linkiem

view.genial.ly/5ed100b2dbd44e121590fcd0/presentation-arktyka-i-antarktyka-klas-8

18-05-2020

Temat: Człowiek w Australii

Notatka do zeszytu:

Australię przed przybyciem Europejczyków zamieszkiwała ludność pierwotna – Aborygeni.

W XVIII wieku ok. 750 tys. tubylców. Prowadzili oni zbieracko‑łowiecki tryb życia. Wynaleźli bumerang – niezwykły przyrząd służący do polowania na ptaki. Aborygeni stanowią obecnie stosunkowo niewielką grupę ludności liczącą ok. 2,5% ludności. Część z nich do dzisiaj zamieszkuje słabo zaludnione i niezagospodarowane wnętrze lądu, a część próbuje dostosować się do nowych warunków społecznych.

  • Lata 1776–1868 Wielka Brytania utworzyła w Australii kolonię karną. Zsyłano tu przestępców.
  • Lata 1851–1870 wielki napływ ludności z Europy nastąpił, gdy w Australii wybuchła gorączka złota. W 1860 roku na obszarze Australii żyło już 1,2 mln ludzi. 
  • Przez kolejne lata Europejczycy wyparli Aborygenów z wybrzeży w głąb lądu, a następnie umieścili ich w rezerwatach. Ich populacja spadła do 31 tys.
  • Współczesne społeczeństwo australijskie powstało w wyniku imigracji ludności pochodzącej z Wielkiej Brytanii– stanowią oni obecnie ponad 80% ludności kraju, Nowozelandczycy – 9%, Chińczycy – 5%, Włosi – 5%

 

Imigranci zasiedlali głównie wybrzeża południowo‑wschodnie, gdzie klimat sprzyja osadnictwu.. Wszystkie większe miasta Australii, z wyjątkiem stolicy – Canberry (390 tys. mieszkańców), powstały na wybrzeżu. Wiele z nich to duże porty oceaniczne.

Największymi miastami są:

 Sydney (4,8 mln), 

Melbourne (4,2 mln),

 Brisbane (2,2 mln) ),

 Perth (1,8 mln), 

Adelaide (1,3 mln).

Ludność pozamiejską stanowią farmerzy mieszkający na ogromnych farmach, co sprawia, że zabudowania pozamiejskie są bardzo rozproszone. 

Rolnictwo

Podstawę rolnictwa stanowi tu hodowla zwierząt. Pastwiska to 50% powierzchni kraju. Australia słynie z hodowli owiec – odmiany merynosy służące do produkcji wełny. 6,2% są to grunty orne – uprawia się tu pszenicę, bawełnę, winorośl i owoce cytrusowe.

Przemysł

Dzięki bogatym złożom surowców mineralnych przemysł ma duże znaczenie.

Australia zajmuje I miejsce pod względem eksportu rud żelaza i węgla kamiennego.

Dużą rolę odgrywa wydobycie: rud miedzi, niklu, manganu, uranu, złota i srebra.

Praca na zaliczenie.

Jakie działania człowieka lub procesy naturalne mogą przyczynić się do zachwiania gospodarki lub zniszczenia walorów naturalnych środowiska Australii? Termin 26-05-2020

Załączam również test o Australii termin wykonania 31-05-2020

Dla chętnych film dostępny pod linkiem

https://www.youtube.com/watch?v=AJ1TPz9NOr0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1P1SpDZFYiZdJumQWjMl-AouUR9FLiv269RUXDLnyzbuUhDPlcSU5g3fY


05-05-2020

Temat:  25 Australia i Oceania na mapie.

 

Bardzo proszę o zapoznanie się z mapą Australii i Oceanii. Proszę wyszukać na mapie

pustynie Gibsona, Wlk. Pustynię Piaszczysta, Simpsona, Wlk. Pustynię Wiktorii;

Góry Kimberley, Macdonnella, G. Strzeleckiego, G. Musgrave, Wlk. Góry Wododziałowe, G. Kościuszki;

Wlk. Basen Artezyjski;

Nizinę Nullarbor, wyżynę Zachodnioaustralijską, wyż. Barkly

Rzeki Darling i Murray

Wyspy Tasmanię, Nową Zelandię

Zatoki Karpentaria i Wlk. Zat. Australijską

Melanezją, Mikronezją i Polinezją

 

Notatka do zeszytu:

Australia to najmniejszy kontynent i zarazem państwo – Związek Australijski. Australia wraz z czterema regionami na Oceanie Spokojnym: Nową Zelandią, Melanezją, Mikronezją i Polinezją, tworzy Australię i Oceanię.

Australia to najuboższy w wody powierzchniowe kontynent. Większość rzek i jezior ma charakter okresowy lub epizodyczny.

W Australii występują gatunki endemiczne- czyli charakterystyczne tylko dla tego kontynentu.

Diabeł tasmański, dziobak, kolczatka australijska, kitanka lisia, koala, emu.

Oceania to wyspiarski region Pacyfiku. W jej skład wchodzą Melanezja, Mikronezja, Polinezja i Nowa Zelandia.

W Oceanii występują trzy typy wysp:

Kontynentalne – powstałe przez oderwanie się w przeszłości geologicznej od innego fragmentu lądu.

Wulkaniczne – to skutek wynurzenia się wzniesienia wulkanicznego nad powierzchnię morza.

Koralowe – atole- tworzą się wokół zanurzających się wysp, często wygasłych wulkanów.

 

Zadanie do zrobienia i odesłania w terminie 12-05-2020

Skorzystaj z różnych źródeł informacji geograficznej i zaproponuj trasę atrakcyjnej podróży po wyspach Oceanii – opisz ją w zeszycie. Z jakich atrakcji turystycznych można skorzystać, jakie walory przyrodnicze, kulturowe na takiej trasie można spotkać.

 

 

02-04-2020

 

Temat Wielkie miasta Ameryki

Proszę o przeczytanie z podręcznika tematu 22 str. 114-119

Notatka do zeszytu: Można wydrukować i wkleić.

Na rozmieszczenie ludności w Ameryce miały wpływ:

  • Warunki środowiska przyrodniczego
  • Poziom rozwoju gospodarczego krajów
  • Historia zasiedlania – podboje kolonizacyjne

Kraje Ameryki charakteryzują się wysokim poziomem wskaźnika urbanizacji  – czyli procentowy udział mieszkańców miast w ogólnej liczbie ludności. Ludność miejska Ameryki koncentruje się głównie w miastach portowych oraz w dużych ośrodkach przemysłowych. Największe skupiska ludności znajdują się na wybrzeżu Atlantyku oraz w rejonie Wielkich Jezior.

Najsłabiej zaludnione są obszary o niekorzystnym klimacie czyli: Grenlandia, Archipelag Arktyczny, północna Kanada, Patagonia oraz obszary Amazonki.

Szybki proces rozwoju miast doprowadził do powstania miast – gigantów czyli aglomeracji.

Jeżeli aglomeracje nie są od siebie bardzo oddalone to w dalszym efekcie rozrostu, dochodzi do połączenia ich stref podmiejskich i w ten sposób powstają silnie zurbanizowane obszary – zwane megalopolis.

Największe megalopilos Ameryki to:

  • BosWash –Boston, Nowy Jork, Filadelfia, Baltimore, Waszyngton.
  • Południowo Kalifornijskie– San Francisco, Las Angeles, San Diego.
  • Wielkich Jezior– Chicago, Detroit, Pittsburgh.

Slamsy

Współcześnie obserwuje się urbanizację pozorną szczególnie w krajach położonych na południe od Stanów Zjednoczonych.  Ludzie migrują z obszarów wiejskich do miejskich w celu poszukiwania pracy i lepszego życia. Większa cześć tej ludności nie znajduje jednak pracy i osiedla się na obrzeżach miasta. Tak powstają dzielnice nędzy. W Brazylii nazywane fawelami, a w Argentynie villas

 

Do domu: czas nadesłania odpowiedzi do 09-04-2020

Na podstawie poniższego tekstu źródłowego, a także własnej wiedzy wyjaśnij pojęcie fawele. Opisz z jakimi problemami borykają się fawele.

Wśród państw Ameryki najbardziej zurbanizowany jest Urugwaj (ponad 95% obywateli mieszka w miastach). Wysoki poziom urbanizacji cechuje z reguły kraje wysokorozwinięte, ale w Amerykach nie jest to regułą. W wielu krajach (np. Brazylia – prawie 87%) mamy do czynienia ze zjawiskiem hiperurbanizacji zwanym też urbanizacją pozorną. Biedna ludność ucieka ze wsi do miast w poszukiwaniu lepszego życia, jednak tempo rozwoju miasta jest wolniejsze niż napływ do niego nowych mieszkańców. W ten sposób warunki życia w mieście dramatycznie się pogarszają, a na przedmieściach powstają dzielnice nędzy nazywane w Brazylii i Meksyku Fawelami (w istocie są to stojące na nieco wyższym poziomie obiekty podobne do Slumsów w Indiach).