fizyka

Home / 7 klasa / fizyka

fizyka

08-06-2020

Witajcie przed nami kolejne tygodnie związane z energią mechaniczną.

Dowiecie się co to jest energia mechaniczna.  Sformułujemy zasadę zachowania energii mechanicznej, przeanalizujemy przemiany energii z jednej formy w drugą w spadku swobodnym i innych zjawiskach związanych ze zmianą wysokości ciała, wskażemy w swoim otoczeniu zjawiska, w których następuje przemiana energii potencjalnej w kinetyczną i odwrotnie.

TEMAT: Energia mechaniczna.

Obejrzyjcie poniższą prezentacje i zróbcie notatkę.

https://epodreczniki.pl/a/energia-mechaniczna-i-jej-rodzaje/DmM6vau4Y

 

TEMAT: Zasada zachowania energii mechanicznej.

 1. Zasada zachowania energii mechanicznej:

Jeżeli dwa ciała oddziałują ze sobą siłami grawitacji lub sprężystości i nie ma działania innych ciał ( sił zewnętrznych) to energia mechaniczna układu jest stała (zachowana).

Przeanalizujcie rysunek ze strony 217 podręcznika.

Widać na nim, że w przypadku ciała spadającego z pewnej wysokości jego energia potencjalna maleje (maleje wysokość na jakiej znajduje się ciało), a energia kinetyczna rośnie (rośnie szybkość spadającego ciała).

Jeżeli ciało zostanie wyrzucone do góry sytuacja jest odwrotna.

 1. Z zasady zachowania energii mechanicznej wynika, że energia potencjalna ciała „na górze” jest równa jego energii kinetycznej „na dole”.

 

Wykonajcie ćwiczenia 1 i 2( na stronie e-podręcznika i sprawdźcie ich poprawność) oraz polecenie 1.1 z e-podręcznika w zeszycie.

Link do tematu w e-podręczniku.

https://epodreczniki.pl/a/zasada-zachowania-energii-mechanicznej-i-jej-zastosowanie/Dbu4TBBBv

 

Pozdrawiam


02-06-2020

W tym tygodniu  nauczycie się definiować energię potencjalną sprężystości i energię potencjalną  grawitacji oraz energię kinetyczną. Dowiecie się jak obliczać energię potencjalną grawitacji i kinetyczną, a także rozpatrywać jej wartość w różnych położeniach.

TEMAT: Energia potencjalna grawitacji i sprężystości.

Jako notatkę przepiszcie punkty 1-4 ze strony 214 podręcznika.

Jeżeli chcecie jeszcze raz przeanalizować te zagadnienia skorzystajcie z podręcznika i ze strony podanej poniżej.

https://epodreczniki.pl/a/energia-potencjalna-grawitacji-i-sprezystosci/DwjYoNnK1

Po zajęciach proszę rozwiązać zadanie 1/215 podręcznik.

 

TEMAT: Energia kinetyczna.

Przeczytajcie temat z podręcznika.

Jako notatkę przepiszcie punkty 5 i 6 ze strony 214 podręcznika.

Dla utrwalenia przeanalizujcie poniższy materiał:

https://epodreczniki.pl/a/energia-kinetyczna-rozwiazywanie-zadan/DRe2xIHvg

Wykonajcie zadanie 4/215.


26-05-2020

TEMAT: Praca mechaniczna.

Na tej lekcji:

 • dowiesz się, kiedy w sensie fizycznym jest wykonana praca,
 • jakie są jej jednostki,
 • jak ją policzyć, gdy wektory siły i przemieszczenia są do siebie równoległe.

Notatka

 1. Praca w sensie fizycznym jest wykonana jeżeli:
 2. Działamy na ciało siłą,
 3. Pod wpływem tej siły ciało przemieszcza się,
 4. Kierunki siły i przemieszczenia nie są do siebie prostopadłe.
 5. Jeżeli kierunki siły i przemieszczenia są do siebie równoległe to praca jest iloczynem wartości siły i drogi.

W = F · s

 1. Jednostką pracy jest dżul (J). [ J= N · m ]

Dla utrwalenia wiadomości możesz przeanalizować temat z poniższego linku.

https://epodreczniki.pl/a/praca-jako-wielkosc-fizyczna/D1E2zpfgo

 

Po zajęciach wykonaj zad.1 i 4 ze strony 203 podręcznika

Dla chętnych: Poszukaj innych jednostek, w których można wyrazić pracę.

 

TEMAT: Moc i jej jednostka.

Na dzisiejszych zajęciach dowiecie się co to jest moc, w jakich jednostkach ją podajemy i jak ją obliczyć.

Notatka

 1. Moc określamy jako szybkość wykonywania pracy.
 2. Moc urządzenia to iloraz pracy i czasu, w którym została wykonana.

 

P =

 

 1. Jednostką mocy jest wat. [ W= ]

1kW=1000W

1MW=1000000W

Możecie obejrzeć poniższą prezentację.

https://epodreczniki.pl/a/moc-jako-szybkosc-wykonywania-pracy/D14JigAfu

Po zajęciach rozwiążcie zadanie 1/205 podręcznik.


19- 05-2020

Teraz przyszedł czas na poznanie sił działających na nas w cieczach  i gazach. Dowiecie się od czego zależy siła wyporu, poznacie prawo Archimedesa i warunki pływania ciał.

TEMAT: Siła wyporu.

Przeczytajcie temat w podręczniku i zapiszcie notatkę.

 1. Na ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu skierowana do góry i siła ciężkości skierowana do dołu.

 

 1. Prawo Archimedesa:

Na każde ciało zanurzone w cieczy lub gazie działa siła wyporu skierowana ku górze, równa co do wartości ciężarowi cieczy lub gazu wypartego przez to ciało.

 

FW = FC

 

 1. Wartość siły wyporu zależy od:
 2. gęstości cieczy,
 3. objętości zanurzonego ciała lub jego części,
 4. miejsca gdzie się znajdujemy.

FW = dc · V ·g

Zadanie: Jaka siła wyporu działa na ciało o objętości 3 m3 zanurzone w wodzie ?

Dane:                                                                         szukane:

V=3m3                                                                                   FW – ?

dc=1000                             FW=dc·V·g

g=10                                    FW= 1000·3m3 ·10

FW=30000 N=30kN

 

 

TEMAT: Wyznaczanie gęstości substancji na podstawie prawa Archimedesa.

 1. Zachowanie się ciała zanurzonego w cieczy zależy od jego gęstości w porównaniu z gęstością cieczy.
 2. Warunki pływania ciał:
 3. Jeżeli siła ciężkości jest większa od siły wyporu, czyli gęstość ciała jest większa od gęstości cieczy to ciało tonie;
 4. Jeżeli siła ciężkości jest równa sile wyporu, czyli gęstość ciała jest równa gęstości cieczy to ciało pływa całkowicie zanurzone;
 5. Jeżeli siła ciężkości jest mniejsza od siły wyporu, czyli gęstość ciała jest mniejsza od gęstości cieczy to ciało pływa częściowo zanurzone.

Odpowiedz na pytanie 3 i 4/181 z podręcznika.

Przeczytajcie informacje na stronie 180 o łodziach podwodnych i balonach.

 

Proszę wykonać jedno z doświadczeń ze strony 182, opisać je i wyjaśnić wynik tego doświadczenia. Proszę przysłać mi to do 27 maja 2020 na adres rensaww@gmail.com

 

Podaję Wam link do tematyki dotyczącej obu lekcji w e-podręczniku.

https://epodreczniki.pl/a/eureka-jakie-sa-warunki-plywania-cial/D2crSb4h5

 

JESZCZE OD DWÓCH OSÓB NIE OTRZYMAŁAM REFERATU !!!!!


11-05-2020

W tym tygodniu zajmiecie się ciśnieniem w cieczach i gazach. Poznacie prawo Pascala i jego zastosowanie oraz dowiecie się od czego zależy ciśnienie w cieczy i jak je obliczyć.

TEMAT: Prawo Pascala.

Zapisz w zeszycie:

 1. Prawo Pascala: W zamkniętym naczyniu z cieczą lub gazem ciśnienie rozchodzi się we wszystkich kierunkach równomiernie.
 2. Zastosowanie prawa Pascala:
 3. układ hamulcowy w samochodzie,
 4. podnośnik hydrauliczny,
 5. prasa hydrauliczna.

Zasadę działania dwóch pierwszych urządzeń masz opisaną w podręczniku-zapoznaj się z nią.

Dla utrwalenia tematu zobacz go w e-podręczniku.

https://epodreczniki.pl/a/prawo-pascala/DS5IpKuBs

TEMAT: Ciśnienie hydrostatyczne.

Zapisz w zeszycie:

 1. Ciśnienie hydrostatyczne czyli ciśnienie w cieczy zależy od:
 2. gęstości cieczy,
 3. głębokości na jakiej jesteśmy, czyli wysokości słupa cieczy,
 4. miejsca , gdzie się znajdujemy.
 5. Wzór na ciśnienie hydrostatyczne:

p = d · h · g

 

Przypominam, że jednostką ciśnienia jest paskal(Pa).

 

Z podanego niżej tematu w podręczniku wybierz tylko to co dotyczy ciśnienia hydrostatycznego.

https://epodreczniki.pl/a/cisnienie-cisnienie-hydrostatyczne-i-atmosferyczne/DAWagu2Qo

Wykonaj polecenie 12.2 z e-podręcznika.

Przypominam o pracach, które mieliście mi przysłać – brakuje jeszcze trzech.

POZDRAWIAM


05-05-2020

TEMAT: Druga zasada dynamiki Newtona.(2 lekcje)

Na lekcji poznasz II zasadę dynamiki, dowiesz się jakim ruchem porusza się ciało pod wpływem siły niezrównoważonej i od czego zależy przyspieszenie tego ciała.

Zapisz w zeszycie:

 1. II zasada dynamiki :

Jeżeli na ciało działa siła niezrównoważona, to porusza się ono ruchem zmiennym. Wartość przyspieszenia tego ciała zależy wprost proporcjonalnie od działającej siły, a odwrotnie proporcjonalnie od masy ciała.

a ~ F                              a ~

 

a =

Tzn., że jeżeli siła wzrośnie 2 razy to przyspieszenie też wzrośnie 2 razy.

Natomiast jeśli masa wzrośnie 2 razy to przyspieszenie zmaleje 2 razy.

 1. Wyznaczając siłę z powyższego wzoru otrzymamy

 

F = m * a  [ N = kg* ]

Siła ma wartość 1 N, gdy ciału o masie 1 kg nadaje przyspieszenie 1 .

Po zajęciach przeczytaj temat z podręcznika i przeanalizuj poniższą prezentację

https://epodreczniki.pl/a/druga-zasada-dynamiki-newtona/DxBVR91ki

Rozwiąż zadanie 3 i 4 ze strony 189 podręcznika.

Na wykonanie tego masz cały tydzień.


21-04-2020

W tym temacie nauczysz się wymieniać przyczyny występowania sił oporu ruch, opisywać tarcie jako zjawisko fizyczne, podawać różnicę między tarciem statycznym a tarciem kinetycznym i opisywać pożyteczne i negatywne skutki działania sił tarcia.

 

TEMAT: Siła oporu powietrza i siła tarcia.

Przeczytaj temat w podręczniku i przeanalizuj poniższą prezentację(opuść punkt dotyczący obliczania siły tarcia)

https://epodreczniki.pl/a/wplyw-oporow-ruchu-na-poruszajace-sie-ciala/DGwbK8Ogl

Zapisz w zeszycie notatkę:

 1. Tarcie pojawia się w chwili, gdy chcemy przesunąć jedno ciało względem drugiego.
 2. Ze względu na sposób przesuwania ciał względem siebie rozróżniamy tarcie toczne i poślizgowe. Wartość tarcia tocznego jest mniejsza od wartości tarcia poślizgowego.
 3. Opór powietrza wzrasta wraz ze wzrostem szybkości ciała. Zależy od kształtu ciała i wielkości powierzchni.

Na podstawie tych materiałów i zasobów Internetu napisz referat o siłach oporu powietrza  i tarciu zwracając uwagę na to, kiedy jest to dla nas pożyteczne, a kiedy szkodliwe. Po napisaniu prześlij go do mnie do 30.04.2020r. na adres rensaww@gmail.com


15-04-2020

TEMAT: Siła sprężystości.
Z tego tematu dowiesz się kiedy pojawia się siła sprężystości i od czego ona zależy.

Przeczytaj temat z podręcznika.

Zapisz notatkę

 1. Siła sprężystości pojawia się, gdy ciało rozciągniemy lub ściśniemy. Dąży ona do powrotu ciała do stanu początkowego.
 2. Siła sprężystości jest wprost proporcjonalna do odkształcenia ciała.

 

F ~ x               x   to wartość odkształcenia ciała w metrach

Wykonaj zadanie1 ze strony 162 podręcznika.

Dla chętnych – zadanie 2 ze strony 162 podręcznika.


7 (26-27.03.2020)

Proszę do tematu „Pierwsza zasada dynamiki” dopisać:

I zasada dynamiki (zasada bezwładności): Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły wzajemnie się równoważą to pozostaje ono w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Nowy temat to

TEMAT: Zjawisko bezwładności.

Zapiszcie punkty:

 1. Zjawisko bezwładności polega na zachowaniu przez ciało jego szybkości.
 2. Miarą bezwładności ciała jest jego masa. Im większa masa tym ciało trudniej jest zatrzymać i trudniej wprawić w ruch.

https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-zasada-dynamiki-newtona-bezwladnosc-cial/D6zrhh8Zj

Możecie kontaktować się ze mną za pomocą poczty elektronicznej rensaww@gmail.com

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]